top of page

   Algemene voorwaarden 2018

Artikel1. Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

1.1. We Care and Travel V.O.F. gevestigd in Bergen op Zoom, kvk 52724794 of een zorgvrager als de natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan We Care and Travel V.O.F. bekend maakt en die op basis van deze algemene Voorwaarden van de We Care and Travel V.O.F. overeenkomsten sluit met We Care and Travel V.O.F.

1.2. Zorgvrager: de natuurlijke persoon en wederpartij van We Care and Travel V.O.F. in de overeenkomst en die uit hoofde daarvan zorgverlening bij We Care and Travel V.O.F. ontvangt of zal ontvangen.

1.3. Wettelijke vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en of wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een minderjarige zorgvrager.

1.4. Belangbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval de zorgvrager meerjarig is, maar niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.

1.5. Indicatiebesluit: Het besluit van een door een indicerende CIZ en of Gemeente waar in is vastgelegd of en zo ja naar welk aard, omvang en duur zorgvrager in aanmerking komt.

1.6. Beschikking: Het besluit van een door CIZ en of Gemeente aangewezen indicatieorgaan( bv WMO Loket, Zorgkantoor, Centrum voor jeugd en gezin) waar in is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang, duur zorgvrager in aanmerking komt voor zorg in het kader (Wet maatschappelijke ondersteuning) WLZ (Wet Langdurige zorg) JW (Jeugdwet).

1.7. Zorgverlening: Het verrichten van handelingen op gebied van zorg en ondersteuning van de zorgvrager.

1.8. Zorgarrangement/plan van aanpak: de overeengekomen Zorg, afgeleid van het Indicatiebesluit/ de beschikking van de zorgvrager.

1.9. Begeleiding/zorg/trajectplan: Het document waarin de afspraken over de zorgarrangement/plan van aanpak schriftelijk uitgewerkt worden. Het begeleiding/zorg/trajectplan vormt een geheel met de zorgovereenkomst.

1.10. Zorgovereenkomst: de individuele overeenkomst van de zorgverlening die tussen We Care and Travel V.O.F. en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee We Care and Travel V.O.F. zich jegens de zorgvrager verbindt om tegen betaling zorg te verlenen.

1.11. Persoon gebonden budget (PGB) Zorg in Natura (ZIN) De door We Care and Travel V.O.F verleende zorg aan zorgvrager die (behoudens een eigen bijdrage) op basis van een factuur aan de zorgvrager factureert, zorgvrager de factuur indient bij de SVB. En of (ZIN) rechtsreeks door de gemeente of Zorgkantoor wordt betaald.

1.12. De Gemeente: De woonplaats van de cliënt die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WMO, WLZ en JW waarbij uit gegaan wordt van de richtlijnen tav het woonplaatsbeginsel van de cliënt conform communicatie VNG.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Alle offertes en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke een geheel vormen met de overeenkomsten die We Care and Travel V.O.F met de zorgvrager sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met We Care and Travel V.O.F. te worden overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar de zorgvrager op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Eventuele afwijkende voorwaarden die door zorgvrager worden gehanteerd, zijn voor We Care and Travel V.O.F. slechts bindend indien en voor zover We Care and Travel V.O.F. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.

2.4. Door een afspraak te maken over een door We Care and Travel V.O.F. te leveren dienst en/ of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de zorgvrager de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de zorgvrager geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem mondeling, telefonisch, per fax, per e mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.

2.5. Indien We Care and Travel V.O.F. is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene voor het overige onverkort van kracht.

Artikel 3 – Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten en overeenkomst

3.1. Alle door We Care and Travel V.O.F. aan de zorgvrager gedane aanbiedingen zij heel vrijblijvend. Door We Care and Travel V.O.F. gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met We Care and Travel V.O.F. eerst dan tot stand nadat We Care and Travel V.O.F. een opdracht schriftelijk, per telefax. Per e-mail dan wel , mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van We Care and Travel V.O.F., door derden namens We Care and Travel V.O.F. of door onze vertegenwoordigers, binden We Care and Travel V.O.F. slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

3.4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdracht bevestiging kan worden verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5. We Care and Travel V.O.F. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van de wederpartij een zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6. We Care and Travel V.O.F. is bevoegd om indien We Care and Travel V.O.F. dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in het te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal We Care and Travel V.O.F. hieromtrent met de zorgvrager overleg plegen.

3.7. De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na de ondertekening door We Care and Travel V.O.F. en zorgvrager, dan wel diens Wettelijk vertegenwoordiger of Belangenbehartiger. Het recht op zorgverlening conform indicatiebesluit, dan wel de beschikking vangt aan de ondertekening van het begeleidings/zorg/trajectplan.

3.8. In het geval de zorgverlening op een eerdere datum is aangevangen dan de ondertekening van de begeleidings/zorg/trajectplan, komt de overeenkomst tot stand op moment waarop zorgvrager daadwerkelijk zorg ontvangt/levert. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.

3.9. In geval deze algemene voorwaarden den de overeenkomst tegenstrijden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 4 – kwaliteit zorg

4.1. We Care and Travel V.O.F. biedt de zorgvrager zorgverlening overeenkomstig de eisen van de verantwoorde zorg en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

4.2.We Care and Travel V.O.F. hanteert de principes en praktische bepalingen van de Governance code 2017 zover voor goede zorg. We Care and Travel hanteert de principes en praktische bepalingen van de Governance code 2017 zover relevant als kleine zorgorganisatie waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of als zzp er zorg verlenen en voldoen aan de geschiktheids-- eisen.

4.3. We Care and Travel is voor zien van een alternatieve vorm van een medezeggenschap en invloed van de betrokken belanghebbenden die passen bij de karakteristiek van de kleine organisatie. De zorgorganisatie legt verantwoording af over de wijze waarop deze code is toegepast. We Care and Travel zet tools en middelen in voor het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit, hiervoor wordt elke half jaar een enquête afgelegd voor cliënttevredenheid onderzoeken. Hiermee proberen we samen met cliënten en naasten met een gesprek evaluatie te streven naar een beter kwaliteit, beleid en effectiviteit.

4.4.We Care and Travel V.O.F. is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de zorg die wordt verleend. Uitvoering wordt gegeven aan wat de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet op de bescherming van de Persoonsgegevens, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Wet BIG. Als mede dat wat andere relevante wet en regelgeving voorschrijven.

Artikel 5 Beëindiging en opzegging

5.1. De overeenkomst eindigt door:

a. Het verstrijken van de looptijd.

.e. Ontbinding

a. De zorgvrager zijn verplichtingen ui de overeenkomst niet naleeft.

f. De zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van We Care and Travel V.O.F. en de zorgvrager en We Care and Travel V.O.F. geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassingen van de zorgverlening.g. In geval van surseance of faillissement van zorgvrager of We Care and Travel V.O.F.

5.2. We Care and Travel V.O.F. kan de overeenkomst tussentijds opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voorzetting van de zorgverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

a. De zorgvrager zijn verplichtingen ui de overeenkomst niet naleeft.

b. De zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

a. De zorgvrager, diens Wettelijk vertegenwoordiger, Belangbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van We Care and Travel V.O.F. , die voorzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken.

d. De omvang of zwaarte van de zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de We Care and Travel V.O.F. en de zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst.

e. Op het moment dat We Care and Travel V.O.F., als gevolg van een niet aan de We Care and Travel V.O.F. verwijtbare omstandigheden, geen vergoeding meer ontvangt van het en/of de zorgkantoor en/of Gemeente en/of zorgverzekering voor de uitvoering van de zorgverlening en de zorgvrager ook niet voor eigen rekening afneemt.

f. De zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van We Care and Travel V.O.F. en de zorgvrager en We Care and Travel V.O.F. geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassingen van de zorgverlening.

5.3. We Care and Travel V.O.F. zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.

5.4. In de gevallen genoemd in 5.2 kan opzegging door We Care and Travel V.O.F. tussentijds tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de Zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.1 sub h en 5.2 sub e genoemde gevallen.

5.5. Zorgvrager kan de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand.

5.6. Indien We Care and Travel V.O.F. deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.

5.7. Alvorens We Care and Travel V.O.F. de overeenkomst opzegt om de redenen genoemd in Sub d, e of f zullen We Care and Travel V.O.F. en de zorgvrager met elkaar in overleg treden over de mogelijkheid tot aanpassingen van de overeenkomst.

Artikel 6 Indicatie/Beschikking

6.1. De zorgvrager die PGB of ZIN ontvangt dient over een geldig indicatiebesluit, dan wel beschikking, te hebben.

6.2. Indien de zorgvraag zich naar de aard en omvang zodanig ontwikkelt dat We Care and Travel V.O.F. zijns inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, dan wel beschikking, vraagt de zorgvrager zijn Wettelijke vertegenwoordiger of Belangenbehartiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van We Care and Travel V.O.F. binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit, dan wel beschikking aan bij daartoe relevante indicatieorgaan. 

Artikel 7- Verhindering/overmacht

7.1. Wanneer opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn verplichtingen tegenover de zorgvrager na te komen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomt niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en zorgvrager worden geregeld.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van We Care and Travel V.O.F. kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van We Care and Travel V.O.F. , transportmoeilijkheden, brand. Overheidmaatregelen en bedrijfsstoringen.

 Artikel 8- Aansprakelijkheid/ Gezondheidstoestand

8.1. Deelnamen aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van door de opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de zorgvrager dat hem of haar niets bekend is aanstaande de gezondheidstoestand van de deelnemer op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

8.2. Indien een zzp-er, We Care and Travel V.O.F. of ieder ander waaraan de We Care and Travel V.O.F. dienst verlening aanbiedt wordt verdacht van fraude worden de volgende stappen ondernomen: de gesignaleerde zaken worden bespreekbaar gemaakt, hiervan wordt verslaglegging ter inzage voor de betreffende gemaakt. Indien er sprake is van fraude, opzet of ieder andere manier van doen worden de samenwerkingsverbanden per direct verbroken en mogelijk betrokken derde zoals zorgkantoren, gemeente en of diens hierover geïnformeerd met opgave van reden. Indien noodzakelijk zullen er gerechtelijke stappen worden ingezet.

 Artikel 9- Begeleidings/zorg/trajectplan en toestemming

9.1 De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement/plan van aanpak worden uitgewerkt en neergelegd in een begeleidingsplan. Het begeleidings/zorg/trajectplan wordt zo spoedig mogelijk na de overeenkomst gemaakt.

9.2. Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het begeleidings/zorg/trajectplan, is – behoudens wanneer spoedeisend handelen verreist is – uitdrukkelijke toestemming zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.

9.3 Het begeleidings/zorg/trajectplan wordt tenminste een keer per jaar geëvalueerd. In het begeleidings/zorg/trajectplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in overleg.

9.4 Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het begeleidingd/zorg/trajectplan is aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier voorafgaand over met de zorgvrager.

Artikel 10- verplichtingen van de zorgvrager

10.1. Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

10.2. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

10.3 Het begeleidings/zorg/trajectplan wordt tenminste een keer per jaar geëvalueerd. In het begeleidings/zorg/trajectplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in overleg.

10.4 Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het begeleidingd/zorg/trajectplan is aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier voorafgaand over met de zorgvrager.

Artikel 11- Dossiervorming, geheimhouding en privacy

11.1. De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de zorgverlening voor zorgvrager .Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de zorgvrager en de gegevens die direct verband houden met de zorgverlening.

11.2. Het begeleidings-/zorg/trajectplan maakt deel uit van het dossier.

11.3 . Het dossier is eigendom van de zorgaanbieder.

11.4. De zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen over de zorgvrager dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

11.5 . Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

11.6 . Aan de Wettelijke vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.

11.7. Door de ondertekening van de overeenkomst geeft de zorgvrager toestemming voor het gebruik van gegevens door de zorgaanbieder met betrekking tot de zorgvrager ten behoeve van zorgondersteunde functie, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.

11.8. De zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de zorgvrager, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de zorgvrager als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

11.9. De zorgaanbieder verstrekt de zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De zorgaanbieder mag voor verstrekking van het afschrift van een redelijke vergoeding vragen.

11.10. Bij ZIN verleent de zorgaanbieder medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het, dan wel Gemeente, zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

11.11. Persoonsgegevens van de zorgvrager worden verwerkt overeenkomstig de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12- Tarieven en bijkomende kosten

12.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

12.2. Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten. Van 0,19 cent per km. Indien anders overeengekomen.

12.3. Kilometervergoedingen die worden berekend betreffende de ambulante dienstverlening worden berekend vanuit de standplek. Tevens het vestigingsadres.

12.4. In het geval van het verhogen van een of meerdere kostprijzen factoren is We Care and Travel V.O.F. gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 13- Afzegging kort verblijf, vakantiebesteding, ambulante begeleiding en vaardigheidstraining.

13.1. Voor alle groepsactiviteiten geldt een afzegtermijn van een maand. Afzeggen kan wel met een e – mail naar info@wecaretravel.nl of met een brief naar We Care and Travel V.O.F. Wanneer u een mail stuurt dient u zichzelf wel te verzekeren dat u een bevestiging krijgt. Indien u een gewone brief stuurt kan niet worden gegarandeerd dat de brief op het adres van We Care and Travel V.O.F. aan komt. In dit geval blijft de klant verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen. Na ontvangst stuurt We Care and Travel V.O.F. een bevestiging naar de klant.

13.2. Voor de vaardigheidstrainingen geldt een afzegtermijn van zes weken. Afzeggen kan wel met een e – mail naar info@wecaretravel.nl of met een brief naar We Care and Travel V.O.F. Wanneer u een mail stuurt dient u zichzelf wel te verzekeren dat u een bevestiging krijgt. Indien u een gewone brief stuurt kan niet worden gegarandeerd dat de brief op het adres van We Care and Travel V.O.F. aan komt. In dit geval blijft de klant verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen. Na ontvangst stuurt We Care and Travel V.O.F. een bevestiging naar de klant.

13.3. Indien de klant deze afzegtermijn in acht neemt, is de klant geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer. Wanneer de klant minder dan een maand voor groepsactiviteiten en minder dan zes weken voor logeer en vakantieopvang activiteiten afzegt, is de klant 100% van het tarief van de geplande activiteit, plus de kosten voor de activiteiten, verschuldigd. De opdrachtnemer zal de klant hiervoor een factuur opsturen.

13.4. Indien door ziekte de klant niet kan verschijnen op de groepsactiviteit is hij of zij geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer, onder de voorwaarde dat de klant binnen vijf werkdagen na de activiteit een doktersbriefje met stempel en handtekening opstuurt naar de opdrachtnemer, anders is de klant 100% van het tarief van de geplande activiteit, plus de kosten voor de activiteiten, verschuldigd aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal de klant hiervoor een factuur sturen.

13.5. Klant is niet bevoegd kosteloos af te zeggen in geval van een gewijzigde groepssamenstelling als gevolg van overmacht.

Artikel 14- Klachten

14.1. Zorgaanbieder heeft op basis van de Wet Klacht Cliënten Zorgsector een klachtenregeling vastgesteld. De Klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder is zichtbaar in de persoonlijke zorg dossier en wordt op verzoek van de zorgvrager toegestuurd. We Care and Travel V.O.F. is aangesloten bij erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie SoloPartners lidnummer 105386.

14.2. De zorgvrager kan klachten over de zorgverlening van de zorgaanbieder schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtenregeling van de zorgaanbieder. Of telefonisch bij de klachtenfunctionaris.

Artikel 15- Betaling, eigen bijdrage

15.1. Bij een zorgverlening op basis van een PGB factureert de zorgaanbieder achteraf de gemaakte uren aan de zorgvrager of wettelijke vertegenwoordiger. De zorgvrager of Wettelijke vertegenwoordiger of belangbehartiger declareert de factuur zelf bij de SVB. De Bij zorgverlening op basis van ZIN declareert de zorgaanbieder op grond van Wlz, Wmo en/of Jw een overeenkomst heeft gesloten.

15.2. Bij PGB of ZIN kan zorgvrager een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De zorgaanbieder informeert de zorgvrager over de wettelijke eigen bijdrage. Zorgaanbieder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage door het CAK.

15.3. Indien zorgvrager aanvullende zorgverlening wil ontvangen die niet onder de PGB of ZIN valt of die buiten de indicatiebesluit dan wel op de beschikking valt, kom deze voor rekening van de zorgvrager. Aanvullende zorgverlening levert de zorgaanbieder uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de zorgvrager.

 Artikel 16- Toepasselijk recht

16.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheert door het Nederlandse recht.

16.2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder statutair is gevestigd.

16.3 In afwijking van het gestelde in 16.2. kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eer een beroep wordt gedaan op een erkend mediator, dan wel een door beide partijen geaccepteerde onafhankelijke persoon.

16.4. Eventuele reclamatie worden door We Care and Travel V.O.F. slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan We Care and Travel V.O.F. schriftelijk kenbaar zijn gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

16.5 Reclamatie over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

16.6. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de zorgvrager geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van We Care and Travel te hebben erkend. Als dan wordt reclamatie niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclamatie ontslaat de zorgvrager niet van zijn betalingsverplichtingen jegens We Care and Travel V.O.F. Indien de reclame door We Care and Travel gegrond bevonden wordt, is We Care and Travel V.O.F. uitsluitend verplicht de door We Care and Travel V.O.F. vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

16.7. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de zorgvrager. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de zorgvrager verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend Nederlandse recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepaling een ander rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 17- Slotbepalingen

17.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijke buiten beschouwing worden gelaten.

17.3 Indien We Care and Travel V.O.F. in een voorkomende geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat We Care and Travel V.O.F. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

bottom of page