top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring We Care and Travel V.O.F.

In dit document geef ik (mevr.K Canpinar) u informatie hoe mijn onderneming (We Care and Travel V.O.F.) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die

ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.


Onze onderneming is (verwerkings-)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke

persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen

dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.


Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-48222165

U kunt mij ook mailen op e-mailadres: alkangul@live.nl

Op mijn website www.wecaretravel.nl vindt u verdere informatie over mijn onderneming.


Voor wie geldt deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een voormalige

cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.


Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben

betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en

uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer,

telefoonnummer en e-mailadres.


Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.


Toestemming

Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de

behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment

weer intrekken. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van een ouder.


Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen

beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van

(toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren.


Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat

onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.


Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik geen

persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig

zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.


Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.


Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u

wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om

bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij

de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. Concreet kan ik uw

persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.


Aanvang van de zorg

Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik maak daarvan geen kopie of scan. Ook

zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.


Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u

een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.


Betaling

Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor.

Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een

rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.


Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik wissel enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar

kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet ik de gevraagde gegevens verstrekken.

Daarbij zal ik uw privacy altijd vooropstellen.


Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of ik vermoed dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een

hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij

de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich

kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.


Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar na afronding van de zorgverlening te bewaren. Als deze termijn is verstreken zullen uw

gegevens worden vernietigd. Onder bepaalde omstandigheden bewaar ik uw gegevens langer: indien dit nodig is voor de goede hulpverlening, indien dit

in het belang is van een ander of indien er een wettelijke plicht geldt hiertoe.


Wat zijn uw rechten?

Als cliënt bepaalt u welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien u

een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om

binnen vier weken te reageren op uw verzoek.


Recht op inzage en afschrift

U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van

derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit

afschrift eenmalig kosteloos.


Recht op correctie

Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw

cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct

zijn.


Recht op verwijdering

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek

zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens

te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.


Recht op beperking

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, u wilt

bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeef, dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik voldoen.


Brongegevens

Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.


Overige rechten

U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen

van uw gegevens in elektronische vorm.


Elektronische communicatie


Website

Als u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van

het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen

dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen

voordat u van deze websites gebruikmaakt


Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon

worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik

van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of

omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de

volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina's

bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.


Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze

wijzigingen op de hoogte.


Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen uw

vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.


Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact

opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.


Mocht u van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


SoloPartners.nl

bottom of page